Polityka dopuszczalnego stosowania

Niniejsza polityka dopuszczalnego stosowania określa warunki dostępu do naszej witryny pomiędzy użytkownikiem a firmą GSK https://www.sensodyne.pl/ (nasza witryna). Niniejsza polityka dopuszczalnego stosowania dotyczy wszystkich użytkowników i osób odwiedzających naszą witrynę.

Korzystanie z naszej witryny przez użytkownika oznacza, że akceptuje on wszystkie zasady w ramach niniejszej polityki dopuszczalnego stosowania (które uzupełniają nasze warunki korzystania z witryny) oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

Niedozwolone użycie

Z naszej witryny można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

Zakazane jest jej użycie:

 • w jakikolwiek sposób, który łamie obowiązujące prawa i przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe;
 • w sposób nielegalny lub oparty na oszustwie i taki, którego celem lub skutkiem jest złamanie prawa lub oszustwo;
 • w celu skrzywdzenia lub próby skrzywdzenia w jakikolwiek sposób osoby nieletniej;
 • do wysyłania, świadomego odbierania, zamieszczania, pobierania oraz ponownego użycia wszelkich treści niezgodnych z naszymi standardami zawartości;
 • do przekazywania lub wysyłania wszelkich niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych ani też innych podobnych form oferowania usług (spam);
 • do świadomego przekazywania danych, przesyłania lub zamieszczania materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie typu spyware i adware, a także inne podobne szkodliwe programy lub kody komputerowe mające na celu zakłócenie pracy oprogramowania lub sprzętu.

Użytkownik zobowiązuje się, że:

 • nie będzie reprodukował, powielał, kopiował ani odsprzedawał żadnej części naszej witryny w sposób łamiący postanowienia zawarte w warunkach korzystania z witryny;
 • nie będzie korzystał bez uprzedniej autoryzacji, ingerował, uszkadzał ani zakłócał działania:
 • jakiejkolwiek części naszej witryny;
 • jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w których zlokalizowana jest nasza witryna; 
 • jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przy udostępnianiu naszej witryny;
 • sprzętu, sieci lub oprogramowania, których właścicielem jest, lub z których korzysta, osoba trzecia.

Usługi interaktywne

Firma GSK może okresowo udostępniać w witrynie usługi interaktywne („usługi internetowe”).

Ilekroć firma GSK udostępnia usługi interaktywne, podaje użytkownikowi jasne informacje dotyczące rodzaju oferowanej usługi, a także określa, czy dana usługa jest moderowana, a jeśli tak, to w jaki sposób (np. czy moderowana jest przez człowieka czy automat).

Firma GSK zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by oszacować możliwe czynniki ryzyka ze strony osób trzecich przy korzystaniu przez użytkowników (a w szczególności dzieci) z jakichkolwiek usług interaktywnych oferowanych w witrynie, a także w każdym przypadku zdecydować, czy w świetle tego ryzyka konieczna jest moderacja danej usługi (w tym rodzaj moderacji). Firma GSK nie ma jednak obowiązku nadzorować, monitorować ani moderować oferowanych w witrynie usług interaktywnych i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody powstałe w wyniku korzystania przez użytkownika z usług interaktywnych z naruszeniem standardów zawartości, bez względu na to, czy dana usługa podlega moderacji, czy też nie. 

Korzystanie z jakichkolwiek usług interaktywnych przez osoby nieletnie wymaga zgody rodzica lub opiekuna. Rodziców, którzy udzielają swoim dzieciom zgody na korzystanie z usług interaktywnych, zachęcamy do podjęcia z nimi rozmowy o bezpieczeństwie w sieci, ponieważ moderacja nie zawsze jest niezawodna. Osobom nieletnim korzystającym z usług interaktywnych należy uświadomić związane z nimi potencjalne ryzyko. 

Standardy zawartości

Niniejsze standardy zawartości dotyczą materiałów zamieszczanych w naszej witrynie przez użytkowników (treści), a także związanych z nimi usług interaktywnych.

Konieczna jest zgodność zarówno z duchem, jak i literą poniższych standardów. Mają one zastosowanie zarówno do poszczególnych części zamieszczanych treści, jaki i do ich całości.

Zamieszczane treści muszą:

 • być zgodne z prawdą (kiedy stwierdzają fakty);
 • wyrażać szczere przekonanie (kiedy opisują opinie);
 • być zgodne z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii i w kraju, z którego są przesyłane.

Zamieszczane treści nie mogą:

 • zawierać żadnych materiałów zniesławiających inne osoby;
 • zawierać treści obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych i podżegających do nienawiści;
 • promować niedwuznacznych treści erotycznych;
 • propagować przemocy;
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • naruszać żadnych praw autorskich, prawa do baz danych lub znaku towarowego innych osób;
 • wprowadzać w błąd innych osób;
 • wynikać z działań łamiących obowiązek prawny wobec osób trzecich, na przykład obowiązek wynikający z umowy lub zobowiązanie do zachowania poufności;
 • promować działań niezgodnych z prawem;
 • zawierać gróźb, naruszać lub łamać prywatności innych osób, czy też powodować ich irytację, dyskomfort lub niepotrzebny niepokój;
 • potencjalnie nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić inne osoby lub im dokuczać;
 • służyć do podszywania się pod inne osoby lub fałszywego przedstawiania własnej tożsamości lub związku z innymi osobami;
 • sprawiać wrażenia, że ich źródłem jest firma GSK, jeżeli nie jest to zgodne z rzeczywistością;
 • popierać lub promować czynów niezgodnych z prawem takich, jak (na przykład) naruszenie praw autorskich lub nadużycie komputerowe, ani pomagać w ich popełnieniu.

Zawieszenie i wypowiedzenie

Firma GSK ustali, wedle własnego uznania, czy w trakcie korzystania użytkownika z witryny nastąpiło naruszenie niniejszej polityki dopuszczalnego stosowania.  Jeżeli takie naruszenie miało miejsce, firma GSK może podjąć kroki, które uzna za słuszne.

Nieprzestrzeganie niniejszej polityki dopuszczalnego stosowania stanowi poważne naruszenie zasad korzystania z witryny przez użytkownika i może skutkować jednym z następujących działań:

 • natychmiastowym, czasowym lub stałym zablokowaniem dostępu do naszej witryny;
 • natychmiastowym, czasowym lub stałym usunięciem jakichkolwiek wpisów i materiałów zamieszczonych przez użytkownika w naszej witrynie;
 • udzieleniem upomnienia;
 • wszczęciem postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi w celu wyegzekwowanie zwrotu wszystkich kosztów w ramach odszkodowania (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i sądowych) wynikających z naruszenia;
 • podjęciem dalszych środków prawnych przeciwko użytkownikowi;
 • ujawnieniem — w razie konieczności — takich informacji organom ścigania.

Firma GSK zrzeka się odpowiedzialności za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie niniejszej polityki dopuszczalnego stosowania.  Działania opisane w niniejszej polityce nie podlegają ograniczeniom, a firma GSK może podjąć dowolne inne kroki, które uzna za słuszne.

Zmiany polityki dopuszczalnego stosowania

Firma GSK ma prawo do zmiany niniejszej polityki dopuszczalnego stosowania w dowolnej chwili przez aktualizację strony. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej strony pod kątem ewentualnych zmian w warunkach, ponieważ są one prawnie wiążące dla użytkowników. Niektóre postanowienia niniejszej polityki dopuszczalnego stosowania mogą być zastąpione postanowieniami lub ogłoszeniami zamieszczonymi w innych częściach naszej witryny.