Polityka prywatności

Firma GSK (zwana dalej „GSK”) chroni i szanuje prywatność swoich klientów. Niniejsza polityka (wraz z naszymi zasadami korzystania i innymi dokumentami, do których się odnoszą) określa zasady, którymi kierujemy się, zbierając dane osobowe naszych klientów i je przetwarzając. Prosimy o dokładne zapoznanie się z następującymi informacjami przedstawiającymi nasze poglądy i praktyki w zakresie danych osobowych i ich przetwarzania.

W celu spełnienia wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. (zwanej dalej Ustawą), administratorem danych jest firma GlaxoSmithKline

ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, Polska

Zbierane przez nas dane użytkowników

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane naszych użytkowników:

 • Informacje podawane przez użytkowników w formularzach w naszej witrynie https://www.sensodyne.pl/ (nasza witryna). Obejmuje to też informacje podawane w momencie dokonywania rejestracji w naszej witrynie lub umieszczania w niej materiałów. Możemy również poprosić o dane użytkowników przystępujących do sponsorowanych przez nas konkursów lub promocji bądź zgłaszających nam problemy dotyczące naszej witryny.
 • Zapis korespondencji z użytkownikami.
 • Możemy również prosić użytkowników o wypełnienie ankiet prowadzonych w celach badawczych, choć nie zawsze na nie odpowiadamy.
 • Szczegółowe dane dotyczące wizyt użytkownika w naszej witrynie, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi oraz inne wykorzystywane dane i materiały.

Niniejsza strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób z tej grupy wiekowej bez wyraźnej zgody ich rodziców lub opiekunów.

Możemy gromadzić informacje na temat komputera użytkownika, w tym (o ile są dostępne) informacje na temat systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki, stron odwiedzanych przed i po odwiedzeniu naszej witryny, standardowych danych dziennika serwera i adresu IP (patrz poniżej). Informacje te są zbierane w celu gromadzenia danych, takich jak całkowita liczba osób odwiedzających naszą witrynę, liczba osób odwiedzających każdą stronę naszej witryny oraz nazwy domen usługodawców internetowych odwiedzających nas osób. Wykorzystujemy te informacje, które pozostają w formie zbiorczej, do ustalenia, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszej witryny, dzięki czemu możemy ją doskonalić oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług. Możemy również przekazywać te informacje innym spółkom grupy GSK (t.j. naszym spółkom zależnym, spółce dominującej i jej spółkom zależnym, w sposób określony w punkcie 1159 ustawy o brytyjskim kodeksie spółek z 2006 roku) („Grupa GSK”), jak również innym podmiotom zewnętrznym.

Adresy IP

Adres protokołu internetowego (IP) to ciąg liczb, który jest automatycznie przypisywany komputerowi użytkownika za każdym razem, gdy loguje się on do sieci za pośrednictwem swojego usługodawcy internetowego, sieci lokalnej (LAN) swojej organizacji lub sieci rozległej (WAN). Serwery sieciowe automatycznie identyfikują komputer na podstawie adresu IP przydzielonego mu w trakcie sesji internetowej.
Firma GSK lub firmy działające w jej imieniu mogą zbierać informacje na temat adresów IP do celów związanych z administracją systemami i analizy sposobów korzystania z naszej witryny. Możemy również wykorzystywać adresy IP do identyfikacji użytkowników naszej witryny, gdy uznamy, że jest to konieczne do wyegzekwowania przestrzegania zasad korzystania z witryny, lub do ochrony naszych usług, witryny lub innych użytkowników.

Pliki cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie do odróżnienia danego użytkownika od innych użytkowników naszej witryny. Pomaga nam to zapewnić użytkownikom łatwiejsze przeglądanie naszej witryny, a także pozwala nam usprawnić jej działanie. Cookie są małymi plikami składającymi się z ciągu liter i liczb, umieszczanymi na komputerze użytkownika przez serwery stron internetowych. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz celów ich wykorzystywania znajdują się w naszej Polityce korzystania z plików cookie.

Przechowywanie danych osobowych

Firma GSK zobowiązuje się do korzystania z uzasadnionych ekonomicznie sposobów w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkowników, z uwzględnieniem poufności informacji. Firma GSK wykorzystuje szereg technologii zabezpieczeń i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem bądź ujawnieniem. Przykładowo dane osobowe dostarczane przez użytkowników firmie GSK przechowujemy na serwerach komputerowych o ograniczonym dostępie, znajdujących się w miejscach o wysokiej kontroli bezpieczeństwa.
Zebrane od użytkowników dane mogą zostać przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EEA”) i tam przechowywane. Mogą być również przetwarzane przez naszych pracowników spoza EEA, przez inną spółkę w ramach Grupy GSK lub przez jednego z naszych dostawców. Taki personel może być zaangażowany, między innymi, w świadczenie usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, użytkownik zgadza się na ich przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie. 

Użytkownik posiadający hasło pozwalające na uzyskanie dostępu do pewnych części naszej witryny odpowiada za utrzymanie go w tajemnicy. Prosimy nikomu nie udostępniać hasła. Niestety przekazywanie informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych na naszą witrynę; dane przekazywane są na własne ryzyko przekazującego.  Chociaż nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do utraty, nieprawidłowego użycia lub modyfikacji danych, po otrzymaniu informacji od użytkowników dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec takim zdarzeniom.

Wykorzystywanie informacji

Firma GSK nie będzie sprzedawać ani wypożyczać danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Niekiedy korzystamy z usług wybranych podmiotów zewnętrznych, które zapewniają firmie GSK usługi wsparcia związane z jej witryną. Podmioty takie mogą od czasu do czasu uzyskiwać dostęp do danych użytkowników, aby mogły świadczyć te usługi na rzecz firmy GSK. Zapewniamy, że wszystkie firmy świadczące takie usługi wsparcia są zobowiązane przez firmę GSK do spełniania takich samych standardów ochrony danych jak firma GSK. Nie wolno im też wykorzystywać uzyskanych informacji do własnych celów. W szczególności firma GSK zabrania swoim dostawcom usług wykorzystywania danych osobowych użytkowników do własnych celów marketingowych.

Przechowywane informacje o użytkowniku wykorzystywane są w następujący sposób:

 • do upewnienia się, że treść naszej witryny jest przedstawiona w najbardziej efektywny sposób dla użytkownika i jego komputera;
 • do przedstawienia użytkownikowi informacji, produktów i usług, o które prosi bądź które według nas mogłyby go zainteresować, o ile użytkownik wyraził na to zgodę;
 • do umożliwienia uczestnictwa w interaktywnych funkcjach naszej witryny, o ile użytkownik wyraża na to zgodę;
 • do powiadamiania o zmianach w witrynie.

Możemy również wykorzystać dane użytkownika do przedstawiania informacji o towarach i usługach, które mogłyby go zainteresować. Skontaktujemy się z użytkownikiem wyłącznie wtedy, jeśli wyraził na to zgodę. 

Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób, zaznacz odpowiednie pole na formularzu, za pomocą którego zbieramy dane (formularz rejestracyjny).

Ujawnianie informacji

Możemy ujawniać dane osobowe użytkowników dowolnym członkom Grupy GSK.

Możemy ujawniać dane osobowe użytkowników następującym podmiotom zewnętrznym:

 • W przypadku sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek spółki lub aktywów, możemy ujawnić dane osobowe użytkowników potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej spółki lub aktywów.
 • Jeśli strona trzecia nabędzie wszystkie lub znaczną część naszych aktywów, przechowywane przez nas dane osobowe naszych klientów będą stanowić jedno z przekazywanych aktywów.
 • Jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić dane osobowe w celu zachowania zgodności z jakimikolwiek zobowiązaniami prawnymi, lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych zasad korzystania z witryny lub innych uzgodnień, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Grupy GSK, jej klientów lub innych osób. 

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Zazwyczaj informujemy (przed zebraniem danych), jeśli zamierzamy wykorzystać dane użytkownika do takich celów, lub jeśli zamierzamy ujawnić informacje użytkownika jakimkolwiek podmiotom zewnętrznych do takich celów. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie danych, zaznaczając odpowiednie pola na formularzach wykorzystywanych przez nas do zbierania danych.  Użytkownik ma również prawo do skontaktowania się z nami w dowolnym czasie pod adresem ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, Polska.

Nasza witryna może okresowo zawierać łącza do innych stron internetowych podmiotów zewnętrznych.  W przypadku korzystania z łączy do którejkolwiek z tych stron należy pamiętać, że strony te posiadają własne zasady ochrony prywatności, a firma GSK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te zasady.  Przed wprowadzeniem na takiej stronie jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się z obowiązującymi na niej zasadami ochrony prywatności.

Dostęp do informacji

Ustawa daje użytkownikowi prawo dostępu do przechowywanych o nim informacji. Zgodnie z Ustawą użytkownik ma prawo skorzystać z prawa dostępu. Każda prośba o uzyskanie dostępu może podlegać opłacie w wysokości 56 PLN, pobieranej na pokrycie naszych kosztów związanych z dostarczeniem szczegółów informacji przechowywanych o użytkowniku.

Zmiany polityki prywatności

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowane na tej stronie.

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej polityki prywatności prosimy kierować na adres

GSKul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, Polska