Warunki

Zanim skorzystasz z tej strony, zapoznaj się z warunkami.

Zasady korzystania z witryny

Niniejsze zasady (wraz z dokumentami, do których się odnoszą) zawierają zasady korzystania z witryny sensodyne.pl jako gość lub zarejestrowany użytkownik. Korzystanie z naszej witryny obejmuje jej otwieranie i przeglądanie oraz rejestrowanie się jako jej użytkownik.

Przez rozpoczęciem korzystania z naszej witryny należy zapoznać się z tymi zasadami. Zaleca się wydrukowanie tych zasad i zachowanie ich na przyszłość.

Korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację niniejszych zasad i wyrażenie zgody na ich przestrzeganie.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze zasady, nie może korzystać z witryny.

Inne obowiązujące zasady

Następujące dodatkowe zasady również dotyczą korzystania z naszej witryny: sensodyne.pl

  • Nasza Polityka prywatności, w której opisano zasady przetwarzania zbieranych przez nas danych osobowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych i stanowi potwierdzenie, że są one poprawne
  • Nasza Polityka dopuszczalnego stosowania, w której zawarto informacje o dozwolonych i niedozwolonych sposobach korzystania z naszej witryny. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na przestrzeganie zasad Polityki dopuszczalnego stosowania.
  • Nasza Polityka korzystania z plików cookie, w której zawarto informacje o plikach cookie używanych w naszej witrynie.

Informacje o nas

sensodyne.pl to witryna prowadzona przez firmę GSK

ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, Polska

Zmiany w niniejszych warunkach

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zasad w dowolnej chwili przez aktualizację niniejszej strony.

Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej strony pod kątem ewentualnych zmian w warunkach, ponieważ są one wiążące dla użytkowników.

Zmiany w naszej witrynie

Możemy od czasu do czasu aktualizować witrynę i w dowolnej chwili zmieniać treści w niej zawarte. Należy pamiętać, że treści zamieszczone w naszej witrynie mogą w danej chwili być nieaktualne, a firma nie ma obowiązku ich aktualizować.

Nie możemy zagwarantować, że witryna i treści w niej zawarte są wolne od błędów lub przeoczeń.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej witrynie oraz publikowanych w niej materiałach. Są one chronione prawami autorskimi i umowami obowiązującymi na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo do wydrukowania jednej kopii lub pobrania fragmentów dowolnych treści z niniejszej witryny do użytku osobistego. Może również wskazać innym osobom ze swojej firmy treści umieszczone w naszej witrynie.

Użytkownikowi nie wolno modyfikować wydrukowanych lub pobranych kopii materiałów. Nie wolno również wykorzystywać ilustracji, zdjęć, filmów ani materiałów dźwiękowych czy graficznych bez towarzyszącego im tekstu.

Naszą firmę (i innych zidentyfikowanych twórców materiałów) należy zawsze uznawać za autorów treści zawartych w witrynie.

Zabrania się wykorzystywania materiałów pochodzących z naszej witryny do celów komercyjnych bez uprzedniego uzyskania od nas lub naszych licencjodawców odpowiedniej zgody.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje odmowę dostępu do naszej witryny oraz nakaz zniszczenia lub zwrotu materiałów skopiowanych z naruszeniem praw.

Poleganie na informacjach

Nasza witryna zawiera wyłącznie ogólne informacje. Treści tych nie należy traktować jako równoznacznych z profesjonalnymi poradami. Przed podjęciem lub przerwaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w naszej witrynie należy zasięgnąć specjalistycznej porady lekarskiej.

Treści zawarte w niniejszej witrynie nie powinny być traktowane jako porada czy zalecenie i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania żadnych decyzji ani czynności. W każdej konkretnej sytuacji należy polegać wyłącznie na specjalistycznych poradach lekarskich.

Mimo że nieustannie staramy się aktualizować informacje w naszej witrynie, nie możemy w żaden sposób zagwarantować, że treści w niej zawarte są prawidłowe, kompletne i aktualne.

Ograniczenie naszej odpowiedzialności

Żadne z niniejszych postanowień nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności za szkody osobiste lub śmierć wynikłe z naszych zaniedbań, nadużyć lub oszustwa bądź też innego zobowiązania, które nie może być ograniczone lub wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje lub inne zasady, które mogą w sposób jawny lub dorozumiany dotyczyć naszej witryny lub treści w niej zawartych.

Nie ponosimy odpowiedzialności wynikającej z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego ani innej wobec żadnego użytkownika za jakąkolwiek stratę lub szkodę wynikającą lub związaną z:

  • korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej witryny lub
  • korzystaniem z treści zawartych w naszej witrynie lub poleganiem na nich.

Użytkownicy biznesowi powinni pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za:

  • utratę zysków, korzyści biznesowych i dochodów oraz stratę w wielkości sprzedaży;
  • zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • utratę spodziewanych oszczędności;
  • utratę możliwości biznesowych, wartości lub reputacji firmy
  • wszelkie pośrednie lub wtórne straty bądź szkody.

Użytkownicy komercyjni powinni pamiętać, że nasza witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się, że nie będzie korzystać z naszej witryny w celach komercyjnych czy biznesowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę zysków i możliwości biznesowych ani za wszelkie zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, ataki typu DoS ani inne szkodliwe materiały, które mogą zainfekować komputer użytkownika, zainstalowane na nim programy oraz przechowywane na nim dane i inne materiały w wyniku korzystania z naszej witryny, pobierania z niej treści ani przeglądania powiązanych z nią stron.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych powiązanych z naszą witryną. Tego typu łącza nie powinny być rozumiane jako nasze poparcie dla którejkolwiek z powiązanych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z którejkolwiek z nich.

Przesyłanie treści na naszą witrynę

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z funkcji umożliwiającej przesyłanie treści lub komentarzy na naszą witrynę, bądź gdy kontaktuje się z użytkownikami naszej witryny, musi wyrazić zgodę na przestrzeganie treści zapisanych w Polityce dopuszczalnego stosowania.

Użytkownik gwarantuje, że wszelkie umieszczane przez niego treści bądź komentarze spełniają te standardy, a w razie złamania tej gwarancji poniesie wobec nas odpowiedzialność i wynagrodzi nam wszelkie straty. W przypadku użytkownika komercyjnego oznacza to, że będzie on odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody spowodowane naruszeniem tej gwarancji.

Wszelkie treści przesyłane na naszą witrynę będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone, co oznacza, że mamy prawo do wykorzystywania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania ich stronom trzecim w dowolnych celach. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania pomysłów, pojęć, wiedzy oraz metod zawartych w takich treściach do dowolnych celów, w tym między innymi do tworzenia, produkowania i sprzedawania produktów na podstawie tych informacji.

Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika stronom trzecim, jeśli te uważają, że treści umieszczone lub przesłane przez niego na naszą witrynę stanowią naruszenie ich prawa własności intelektualnej bądź prawa do prywatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec stron trzecich za żadne treści umieszczane w naszej witrynie przez jej użytkowników.

Mamy prawo do usunięcia wszelkich wpisów umieszczanych przez użytkowników w naszej witrynie, jeśli w naszej ocenie nie spełniają one standardów opisanych w Polityce dopuszczalnego stosowania.

Poglądy wyrażane przez użytkowników w naszej witrynie nie odzwierciedlają naszych poglądów i wartości.

Wirusy

Nie gwarantujemy, że nasza witryna i treści w niej umieszczone nie zawierają wirusów lub złośliwego oprogramowania.

Obowiązkiem użytkownika jest skonfigurowanie swojego sprzętu i programów komputerowych w taki sposób, aby móc korzystać z naszej witryny. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Użytkownikowi nie wolno w sposób świadomy wprowadzać na naszą witrynę wirusów, koni trojańskich, bomb logicznych i innych złośliwych bądź szkodliwych materiałów. Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym jest przechowywana, oraz wszelkich serwerów, komputerów i baz danych z nią połączonych. Nie wolno przeprowadzać na naszą witrynę ataków typu DoS i DDoS. Każde takie naruszenie będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im dane konkretnych użytkowników. W przypadku takiego naruszenia użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z naszej witryny.

Umieszczanie łączy do naszej witryny

Użytkownikowi wolno umieszczać łącza do naszej strony głównej, pod warunkiem że robi to w sposób legalny i nie szkodzi tym naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje.

Użytkownikowi nie wolno umieszczać łączy w sposób sugerujący jakiekolwiek jego powiązania z naszą firmą albo zatwierdzenie lub poparcie z naszej strony, jeśli nie jest to zgodne z prawdą.

Użytkownik nie może umieszczać łączy do naszej witryny na stronach niestanowiących jego własności.

Nie wolno wyświetlać naszej witryny w ramce umieszczonej na innej stronie ani tworzyć łączy do którejkolwiek części naszej witryny poza stroną główną.

Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na umieszczanie łączy bez wcześniejszego zawiadomienia.

Strona, na której użytkownik zamieszcza łącze do naszej witryny, musi być w każdym aspekcie zgodna ze standardami określonymi w naszej Polityce dopuszczalnego stosowania.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z naszej witryny w sposób inny niż omówiono powyżej, powinien skontaktować się z nami, pisząc na adres GSK

ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, Polska

Łącza do innych stron i zasobów w naszej witrynie

Wszelkie zamieszczone w naszej witrynie łącza do innych stron i materiałów stron trzecich służą tylko do celów informacyjnych.

Nie mamy wpływu na treści zawarte w tych witrynach.

Informowanie nas o skutkach ubocznych

Zachęcamy klientów do informowania nas o wszelkich zauważonych skutkach ubocznych wynikających ze stosowania naszych produktów. Jeśli chcesz zgłosić skutek uboczny, napisz do nas na adres uyz84328@gsk.com

Jeśli martwią Cię jakieś skutki uboczne lub uważasz, że mogą być groźne, skonsultuj się ze swoim lekarzem, dentystą lub farmaceutą, ponieważ to oni będą Ci w stanie najlepiej doradzić.

Obowiązujące prawo

Niniejsze zasady korzystania oraz ich przedmiot i tworzenie podlegają prawu angielskiemu i leżą w wyłącznej kompetencji sądów angielskich.

Znaki towarowe

Sensodyne® jest znakiem towarowym należącym do grupy GSK.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas na adres GSK

ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, Polska